Thursday, April 7, 2011

Menghayati Budaya Ilmu.Buku ini ditujukan khas kepada semua mahasiswa. Judul buku ini ialah Menghayati Budaya Ilmu; Faham Ilmu, Amalan Dan Panduan sebagai salah satu tema utama memajukan universiti bagi menjadi universiti terbaik.

Konsep dan frasa 'budaya ilmu' mula diperkenalkan oleh Prof. Dr Wan Mohd. Nor Wan daud(1988) Menerusi risalah berjudul Budaya Ilmu: Konsep, Prasyarat dan Perlaksanaan di Malaysia. Menurut tafsiran beliau, Budaya Ilmu ialah kewujudan sesuatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan; dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat, ditentukan dan diputuskan serta dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Konsep tersebut terus dikembang dan dibahaskan secara lebih terperinci dalam penulisan beliau kemudiannya.

Justeru , buku ini diterbitkan bukan bertujuan untuk memberi definisi dan dimensi baru tentang budaya ilmu. Sebaliknya, untuk mengumpulkan semula pandangan dan dimensi berkaitan konsep, nilai dan amalan ilmu dalam konteks untuk memperkasakan budaya ilmu di universiti. Secara lebih spesifik, buku ini diharap dapat dijadikan panduan oleh seluruh mahasiswa untuk turut sama menyubur dan menyemarakkan lagi amalan budaya ilmu dalam kehidupan harian.

Author: Zaini Ujang
ISBN: 9789835207129
Publisher: UTM Press

SZ: "Menghayati Budaya Ilmu" merupakan sebuah karya amat yang menarik.

No comments:

Related Posts with Thumbnails